Montaigne Centrum Blog

De politiek, een slechte verliezer?

Leonie Huijbers De machtsverdeling tussen de wetgever – vertegenwoordigd door ‘de politiek’ – en de rechter – vertegenwoordigd door ‘de jurist’ – is een eeuwenoud dilemma. De vraag welke positie beide machten in het staatsrechtelijk geheel innemen is vaste kost voor de (staatsrecht)jurist. De balans tussen deze machten verandert regelmatig in een spanning – een…

Lees meer

Politicians, sore losers?

Leonie Huijbers The division of power between the legislator – represented by ‘the political’ – and the judge – represented by ‘the legal’ – is a centuries-old dilemma. The question on which position both powers take in the constitutional context is an everyday reality for the (constitutional) lawyer. The balance between these powers often turns…

Lees meer

#Whataboutthepresumptionofinnocence?

Leonie van Lent The #metoo campaign has once again shown what social media are capable of: stirring a worldwide debate on important issues for people and society and questioning power structures that are not or cannot be put on trial in the same way in traditional media, politics and courts. But also: destroying reputations, careers…

Lees meer

#wathelptonsdeonschuldpresumptie?

Leonie van Lent De #metoo heeft weer eens laten zien waar sociale media toe in staat zijn: het wereldwijd aanjagen van een debat over belangrijke onderwerpen voor mens en maatschappij en het ter discussie stellen van machtsstructuren die binnen traditionele gremia van media, politiek en rechtspleging niet of niet met dezelfde kracht naar voren (kunnen)…

Lees meer

Fake Facts: the Justice Scoreboard of the Directorate General for Justice and Consumer protection

The European Commission has a justice policy which involves all national judiciaries, whose functioning is monitored. However I argue that this monitoring is done unsatisfactory. Justice is an important subject in the European Union. For example, trade and crime do cross borders and economic competition contracts and regulations need the guarantee of enforceability. It is…

Lees meer

The Proof is in the Pudding: de waarde van traditionele justitiële mechanisms voor postconflict Afrika

Ingrid Roestenburg-Morgan De dynamiek van hedendaagse conflicten onthullen de problemen die inherent zijn aan landen die de overgang maken van conflict naar vrede. Dit is de dynamiek waaruit transitional justice is ontstaan. Transitional justice is een onderzoeksgebied waar rechtvaardigheid niet alleen wordt beperkt tot strafrecht of vergelding, maar ook verwijst naar een holistisch scala van…

Lees meer

The Proof is in the Pudding: The Value of Traditional Justice Mechanisms for Post Conflict Africa

The dynamics of contemporary conflicts reveal the difficulties inherent in countries transitioning from conflict to peace and has given birth to transitional justice. The latter is the field of study where justice is not relegated to criminal or retributive justice only but to a holistic range of processes, the ambit of which includes accountability, truth…

Lees meer

De bedreiging van maatschappelijke organisaties als mensenrechtenkwestie

Antoine Buyse Poolse non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die zich inzetten voor mensenrechten gaan het moeilijk krijgen, zo berichtten diverse media recent. Het Poolse parlement stemde in september jl. in met een wet die de activiteiten van NGO’s veel strenger gaat reguleren. Daartoe zal, als ook de Poolse Senaat en de President de wet goedkeuren, een toezichthoudend…

Lees meer

Deskundigenserie: Het Korošec-arrest en de civiele procedure over loondoorbetaling bij ziekte en de bestuursrechtelijke arbeidsongeschiktheidsprocedure

Ivo van der Helm Uit het arrest Korošec van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 8 oktober 2015 volgt dat de rechter compensatie moet bieden als een partij in een nadeliger positie verkeert ten opzichte van de andere partij. In het arrest zet het Hof uiteen hoe de rechter moet…

Lees meer