Montaigne Centrum Blog

Rechtseenheid I: Bloggen over rechtseenheid? De aftrap

De aftrap Ik val maar met de deur in huis. Het is de bedoeling om met dit blog een reeks te openen over ‘rechtseenheid’. Het idee om dit te doen ontstond na de sessie van het Montaigne Centrum in juli over dit thema. Tijdens die sessie bleek dat de deelnemers een nogal verschillende visie hadden…

Lees meer


The revolt of the judges

Judges in the Netherlands are rebelling against the endless series of changes in the organization of the judiciary. What is occurring is more than a simple merger; the organization has become too dominant in the judges’ work. Judges do substantive work. They give judgments in other people’s disputes. To be able to do that work…

Lees meer

De opstand van rechters

Rechters komen in  opstand tegen de eindeloze reeks veranderingen in de rechterlijke organisatie.  Er is meer aan de hand dan een eenvoudige fusiebeweging; de organisatie is te dominant geworden in het rechterswerk. Rechters doen inhoudelijk werk. Ze geven oordelen in andermans geschillen. Om dat werk goed te kunnen doen, moeten ze goed zijn opgeleid. Er…

Lees meer

Change is timeless

Rick Verschoof This week I realized that during my entire professional life I have had to deal with changes. This already started when I was still working at the UU from 1985 until 1994. Simply in the education I experienced the semester system (2 teaching periods), the ‘block system’ (5 teaching periods) and the trimester…

Lees meer

Veranderen is van alle tijden

Rick Verschoof Deze week realiseerde ik me dat ik zo ongeveer mijn hele beroepsleven te maken heb gehad met veranderingen. Dat begon al toen ik nog bij de UU werkte van 1985 tot 1994. Alleen al in het onderwijs heb ik toen een semestersysteem (2 onderwijsperiodes), een blokkensysteem (5 onderwijsperiodes) en een trimestersysteem (3 onderwijsperiodes) meegemaakt….

Lees meer

Dutch help for the Greek civil justice system?

Eddy Bauw The statement made during the Euro Summit on Greece on the 12th of July following 17 hours of meetings included one measure which has received less attention than the other (serious) demands made against Greece to qualify for new loans (Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 (SN 4070/15)). One of the measures…

Lees meer

Nederlandse hulp voor de Griekse civiele rechtspraak?

In de verklaring die tijdens de Eurotop over Griekenland op 12 juli na 17 uur vergaderen tot stand kwam, stond één maatregel die minder aandacht heeft gekregen dan de andere (zware) eisen die aan dat land werden gesteld om in aanmerking te komen voor nieuwe leningen (Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 (SN 4070/15)). Tot de…

Lees meer

Moeten we blij zijn met een irritante horzel? Over de querulant en zijn onbedoelde, onvoorziene maar wenselijke functies

Wibo van Rossum Sinds ik onderzoek doe naar de wrakingsprocedure (publicatie ‘Wraking bottom-up’ in 2012 en huidig lopend onderzoek naar de ‘pilot externe wrakingskamer’) ben ik geïnteresseerd geraakt in de querulant. Querulanten dienen naar mijn idee vaker dan andere burgers een wrakingsverzoek in. Door dat kenmerk worden ze ook deels geclassificeerd. Erhard Blankenburg heeft eerder…

Lees meer

Should we be happy with a pesky hornet? On the querulant and his unintended, unexpected but desirable functions

Wibo van Rossum While researching the challenge procedures (publication, ‘Wraking bottom-up’ in 2012 and the current research into the ‘pilot externe wrakingskamer’) I became interested in the querulant. Querulants, in my opinion, challenge a judge more often than other citizens. They are also partly classified by this characteristic. Erhard Blankenburg has previously said that with…

Lees meer