Montaigne Centrum Blog

Rechtseenheid 3: Aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren

In mijn vorige blog heb ik een bescheiden aanzet gegeven om het begrip ‘rechtseenheid’ te definiëren en heb ik een aantal instrumenten genoemd die in elk geval (ook) als doel hebben om de rechtseenheid te optimaliseren. Vooralsnog worden de volgende vier onderscheiden: institutionele hervorming, prejudiciële procedure, coördinatie/afstemming en een gedifferentieerde discursieve motiveringsplicht. Het eerste instrument…

Lees meer

The claim industry as object of research

Eddy Bauw Under the headline ‘The claim industry’, the Volkskrant on Saturday the 27th of February devoted attention to the increase in the number of collective redress procedures in the Netherlands. The figures presented by the newspaper are clear: organisations who allegedly represent half a million people, have in total claimed 1.6 billion euros in…

Lees meer

De claimindustrie als onderzoeksobject

Onder de kop ‘De claimindustrie’ besteedde de Volkskrant op zaterdag 27 februari jl. aandacht aan de toename van het aantal collectieve schadeclaims in ons land. De cijfers die de krant presenteerde liegen er niet om: organisaties die een half miljoen mensen zouden vertegenwoordigen, claimden samen voor 1,6 miljard euro aan schadevergoeding bij bedrijven en instellingen….

Lees meerThe civil law sanctioning of violations of the principles of civil procedure

Ivo Giesen In December 2015 my book ‘Principles of civil procedure’ was published as part of the Asser Procesrecht-series (‘Beginselen van burgerlijk procesrecht’ Wolters Kluwer: Deventer 2015). In this book, I discuss, after some general considerations, the guiding principles of civil procedure from a Dutch and European perspective. Based on the research into and the…

Lees meer

De civielrechtelijke sanctionering van schendingen van de beginselen van burgerlijk procesrecht

Ivo Giesen Begin december 2015 verscheen in de Asser Procesrecht-reeks een deel van mijn hand over ‘Beginselen van burgerlijk procesrecht’ (Wolters Kluwer: Deventer 2015). Daarin bespreek ik, na enkele Algemene beschouwingen, de leidende beginselen van het civiele procesrecht, vanuit Nederlands en Europees perspectief. Gevoed door het onderzoek naar en de analyse van de zeven besproken…

Lees meer

Montesquieu, marginale toetsing en de ‘trias politica 2.0’

Volgens een aloud beeld mag de bestuursrechter niet ‘op de stoel van het bestuur’ gaan zitten. Op grond van haar bevoegdheden zou de overheid over een ‘discretionaire beslissingsruimte’ beschikken waarbinnen zij slechts onder democratische controle staat. Voor zover geen sprake is van een ‘criminal charge’ is alleen voorbij de ‘randen’ van dat bestuurlijke domein plaats…

Lees meer

Montesquieu and marginal review

In Dutch administrative law, a familiar view entails that the administrative court should not ‘occupy the chair of the executive’. By virtue of its powers, the government would have a ‘discretionary latitude of decision’ in which it is only under democratic control; insofar as it is not a matter of a ‘criminal charge’ there is…

Lees meer

Jeckyll and Hyde in Strasbourg

  Antoine Buyse Having a split personality is usually not seen as a positive thing. Not for the outside world, and not for the person itself. Robert Stevenson’s novel about Dr Jekyll and Mr Hyde famously showed how the constant shifting between personalities can almost destroy someone. A clear and unified self-perception and image is…

Lees meer