Montaigne Centrum Blog

Wibo van Rossum

Moeten we blij zijn met een irritante horzel? Over de querulant en zijn onbedoelde, onvoorziene maar wenselijke functies

Wibo van Rossum Sinds ik onderzoek doe naar de wrakingsprocedure (publicatie ‘Wraking bottom-up’ in 2012 en huidig lopend onderzoek naar de ‘pilot externe wrakingskamer’) ben ik geïnteresseerd geraakt in de querulant. Querulanten dienen naar mijn idee vaker dan andere burgers een wrakingsverzoek in. Door dat kenmerk worden ze ook deels geclassificeerd. Erhard Blankenburg heeft eerder…

Lees meer

Should we be happy with a pesky hornet? On the querulant and his unintended, unexpected but desirable functions

Wibo van Rossum While researching the challenge procedures (publication, ‘Wraking bottom-up’ in 2012 and the current research into the ‘pilot externe wrakingskamer’) I became interested in the querulant. Querulants, in my opinion, challenge a judge more often than other citizens. They are also partly classified by this characteristic. Erhard Blankenburg has previously said that with…

Lees meer