Auteursarchief: Leonie Huijbers

Leonie Huijbers

Over Leonie Huijbers

In haar onderzoek richt Leonie Huijbers zich op procedurele toetsing in zaken over fundamentele rechten. Procedurele toetsing lijkt een nieuwe trend te zijn bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bij het beantwoorden van de vraag of in die specifieke zaak een proportioneel besluit is genomen door de nationale autoriteiten. Deze vraag wordt niet langer (alleen) beantwoord op basis van de inhoudelijke belangenafweging in het besluit, maar het Hof kijkt ook naar de kwaliteit van de totstandkoming ervan. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een raamwerk voor de toepassing van procedurele toetsing door rechters in zaken over fundamentele rechten. Daartoe worden in dit onderzoek de grondslagen van procedurele toetsing in mensenrechtenzaken onder de loep genomen. Een rechtstheoretisch perspectief wordt genomen ten aanzien van de vraag hoe deze vorm van toetsing zich verhoudt tot de rol van de rechter en zijn legitimiteit. Een theoretisch raamwerk wordt vervolgens ontwikkeld voor procedurele toetsing in zaken over fundamentele rechten. Om de overstap te kunnen maken van een theoretisch kader naar een praktische toepassing, volgt als laatste een thematische analyse van de toepassing van deze vorm van rechterlijke toetsing door het EHRM en de Supreme Court van de Verenigde Staten. Naast haar onderzoeksproject houdt Leonie Huijbers zich bezig met een variëteit aan mensenrechtelijke onderwerpen waaronder het woonwagenbeleid in Nederland, godsdienstvrijheid en strategisch procederen.

Process-based fundamental rights review: what about the applicant?

L.M. (Leonie) Huijbers

Afb blog Leonie

What if you see a runaway train moving toward five people tied-up on a track. Would you pull a lever to redirect the train to another track? Yes, of course. No doubt about it. But what if there was another person tied-up on the other track? The decision whether to pull the handle or not becomes inevitably harder. This famous philosophical conundrum applies in a similar, yet – fortunately – less gruesome way, to the European Court of Human Rights. The backlog in cases, the failure of states to implement the Court’s judgments, the increasingly harsh (political) criticism on the Court, and the shortage of resources have put a strain on the proper functioning of the European Convention on Human Rights’ system. This has given rise to the question of whether the Court should continue to provide justice to each applicant, possibly at the cost of the Convention system (track one), or whether it should focus on providing general justice, by ensuring justice for as many individuals as possible, even when it may come at the cost of the applicants before the Court (track two). This dilemma between individual and general justice is also relevant for the Court’s recent procedural turn… Lees verder

De politiek, een slechte verliezer?

Leonie BlogLeonie Huijbers

De machtsverdeling tussen de wetgever – vertegenwoordigd door ‘de politiek’ – en de rechter – vertegenwoordigd door ‘de jurist’ – is een eeuwenoud dilemma. De vraag welke positie beide machten in het staatsrechtelijk geheel innemen is vaste kost voor de (staatsrecht)jurist. De balans tussen deze machten verandert regelmatig in een spanning – een spanning die vooral tastbaar wordt na belangwekkende uitspraken van de rechter, zoals de Urgenda-zaak. Steeds vaker lijken zaken bij de rechter te belanden omdat de politiek geen antwoord heeft op de voorliggende problemen. Als de rechter in een uitspraak dan een knoop doorhakt, zijn de politici er als de kippen bij om te benadrukken dat de rechter op de stoel van de wetgever is gaan zitten en dat het aan het volk is om een beslissing te nemen, niet aan de rechter. De vraag is echter of deze kritiek altijd terecht is. Probeert de politiek inderdaad de staatsrechtelijke institutionele balans te beschermen? Of is deze veeleer een slechte verliezer die een zondebok zoekt voor zijn eigen falen? Lees verder

Procedurele toetsing door het EHRM: een hernieuwde balans tussen diversiteit en rechtseenheid?

ECHRLeonie Huijbers

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de complexe taak om mensenrechten te beschermen in een divers Europa. Tijdens de debatten over de toekomst van het EHRM staat deze taak in het bijzonder centraal. In de ogen van sommige staten zou het EHRM te activistisch zijn geworden en zou het te weinig ruimte laten voor verschillen tussen staten. In 2013 hebben deze geluiden geleid tot hervormingen van het EVRM-systeem (middels Protocollen 15 en 16). Deze hervormingen kunnen worden opgevat als een opdracht aan het EHRM om een hernieuwde balans te vinden tussen enerzijds het respecteren van nationale diversiteit en anderzijds het toezichthouden op de naleving van het EVRM – met andere woorden het bewerkstelligen van een zekere rechtseenheid. Het lijkt erop dat het EHRM deze hernieuwde balans probeert te zoeken in het gebruik van procedurele toetsing. In toenemende mate focust het zich op de nationale besluitvormingsprocedures om te bepalen of een EVRM-recht is geschonden. Maar kan procedurele toetsing het EHRM daadwerkelijk helpen bij het vinden van deze hernieuwde balans tussen rechtseenheid en diversiteit?  Lees verder