Maandelijks archief: juni 2017

Deskundigenserie: Het arrest Korošec en de metajuridische factoren bij de benoeming van medisch deskundigen

expertJim Waasdorp

In de literatuur heeft het arrest Korošec veel aandacht gekregen (zie bijvoorbeeld de artikelen van B.J. van Ettekoven en G. De Groot). Hierin staat voornamelijk een juridische benadering centraal van de belangenafweging die de bestuursrechter moet maken met betrekking tot het al dan niet benoemen van een medisch deskundige. Er zijn echter goede argumenten om te stellen dat de bestuursrechter ook metajuridische factoren in die belangenafweging moet betrekken. Hierbij kan gedacht worden aan zijn professionele intuïtie of de uit de psychologie afkomstige vuistregels en de daarmee verbonden denkfouten. Een pragmatische benadering van bestuursrechtspraak geeft steun voor het gebruik van metajuridische factoren. In een dergelijke benadering is er namelijk tevens oog voor de invloed van niet-juridische invloeden op het systeem van het recht, de persoon van de rechter en zijn denkproces. 

Lees verder

Game changer: how newspapers can stimulate legal unity in Europe

news-1172463_960_720

Niels Graaf

In the May 16th edition, the Frankfurter Allgemeine Zeitung lets us have it right between the eyes: ‘Is the ECJ ruling justified?’. This question, enclosed in a polling-feature, regarding Opinion 2/15 on the EU’s powers to conclude the EU-Singapore Trade Deal, is intriguing – perhaps even revolutionary. Probably for the first time, a European newspaper included internet polling to shed light on the public debate over ECJ decision making. Such a ‘popular judicial culture poll’ works two ways. It is not only a useful public opinion indicator, it also encourages readers to think about the European Court of Justice (ECJ) not as some alien institution but rather as part of the national public debate. As I will argue in this blog post, this popular judicial poll is one of the most recent ‘bottom-up’ signs of alignment between European judicial cultures, that is, the ideas and practices regarding judging and judicial organisation which have developed over time.
Lees verder

Problem-Solving Justice – Bringing Justice close to People: De vrederechter in Nederland

lawyer-151335_960_720Emanuel van Dongen

Onlangs heeft de Tweede Kamer  het kabinet opgeroepen te onderzoeken of het haalbaar is om de ‘vrederechters’ in te passen in de reguliere rechtspraak. Vrederechters zijn kantonrechters die de wijk ingaan en tegen lage kosten juridische conflicten van de bewoners behandelen. De vrederechter is bedoeld voor eenvoudige zaken op het gebied van civiel-, bestuurs- en strafrecht. Door rechtspraak dichtbij de bevolking te brengen en de griffiekosten laag te houden, wordt toegang tot de rechter voor iedereen gegarandeerd. Laagdrempelige toegang tot de rechter is een belangrijk doel van het vernieuwingsprogramma Maatschappelijke effectieve rechtspraak van de Raad voor de Rechtspraak. Het voorgestelde initiatief van de Tweede Kamer past bij recente experimenten die de rechtspraak al met verschillende vormen van laagdrempelige rechtspraak heeft gedaan, namelijk de Spreekuurrechter (Noord-Nederland) en de Burenrechter (Oost-Brabant). Daarnaast past het ook bij een lange historische traditie van de vrederechter – de vrederechter kent immers een historische voorganger uit de Franse tijd. Deze blog zal ingaan op deze rechtsfiguur uit een ver verleden en op basis daarvan enige aandachtspunten formuleren voor een zinvolle rol en taakomschrijving van een actieve, Nederlandse vrederechter. Lees verder

Religion is a building block not a stumbling block for the integration of Muslims

integration-1777535_960_720Tom Zwart

Again, as a result of the recent terrorist attack in London, members of the Muslim community are increasingly being portrayed as ‘different’: they are painted as religious fundamentalists who cannot separate politics from religion; who treat women as being inferior to men; and who offer the cold shoulder to LGBT. There are calls for the banning of certain orthodox Muslim religious organisations; the exclusion of religious symbols from public life; the constitutional entrenchment of ‘our values’; and the active ‘integration’ of Muslims into mainstream society. During his 2011 speech before the Munich Security Conference then Prime Minister Cameron called for replacing the passive tolerance of recent years by a much more active, muscular liberalism: “A passively tolerant society says to its citizens: as long as you obey the law, we will leave you alone. It stands neutral between different values. A genuinely liberal country does much more. It believes in certain values and actively promotes them.”  Lees verder

Procedurele toetsing door het EHRM: een hernieuwde balans tussen diversiteit en rechtseenheid?

ECHRLeonie Huijbers

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de complexe taak om mensenrechten te beschermen in een divers Europa. Tijdens de debatten over de toekomst van het EHRM staat deze taak in het bijzonder centraal. In de ogen van sommige staten zou het EHRM te activistisch zijn geworden en zou het te weinig ruimte laten voor verschillen tussen staten. In 2013 hebben deze geluiden geleid tot hervormingen van het EVRM-systeem (middels Protocollen 15 en 16). Deze hervormingen kunnen worden opgevat als een opdracht aan het EHRM om een hernieuwde balans te vinden tussen enerzijds het respecteren van nationale diversiteit en anderzijds het toezichthouden op de naleving van het EVRM – met andere woorden het bewerkstelligen van een zekere rechtseenheid. Het lijkt erop dat het EHRM deze hernieuwde balans probeert te zoeken in het gebruik van procedurele toetsing. In toenemende mate focust het zich op de nationale besluitvormingsprocedures om te bepalen of een EVRM-recht is geschonden. Maar kan procedurele toetsing het EHRM daadwerkelijk helpen bij het vinden van deze hernieuwde balans tussen rechtseenheid en diversiteit?  Lees verder

Disdain for Law and Democracy: A Red Flag in Radicalization Processes

psychologyKees van den Bos

Radicalization and associated issues such as extremism and terrorism are important problems in our world. Various radical belief systems are associated with the problems of radicalization, extremism, and terrorism. These belief systems include extreme Muslim beliefs as well as radical right-wing and left-wing beliefs. Due to its importance and complexity, I am currently writing a book on why people radicalize. The book, to be published in 2018 by Oxford University Press, aims to provide an accessible, advanced, and up-to-date assessment of what is going on inside people’s heads with respect to fairness issues and radicalization. The book reviews several instances of radicalization and theories of radicalization. The book also introduces a framework to understand radicalization. In developing this framework I propose that perceived unfairness is a key antecedent of various radicalization processes, especially when these perceptions are combined with uncertainty or other threats and with insufficient correction of self-centered impulses. Lees verder

Deskundigenserie: Korošec-arrest in de bestuursrechtspraak

expertRolf Ortlep

Iets zeggen over het Korošec-arrest is niet als uilen naar Athene dragen. Over het belang en uitwerking van dat arrest is namelijk nog veel onduidelijk. Uit de Nederlandse bestuursrechtspraak komt naar voren dat de rechter zich meer bewust is van een eventuele veroordeling wegens schending van het – in artikel 6 EVRM neergelegde – beginsel van gelijkheid der wapenen als hij blind vaart op een door het bestuursorgaan ingeschakelde deskundige. De rechtbank Midden-Nederland heeft in dat kader een vermeldingswaardige uitspraak gedaan waaruit duidelijk wordt welke stappen ondernomen kunnen worden om een dergelijke schending te voorkomen. Lees verder

Montaigne Researchers Present at the Annual Asian Law Institute Conference in Manila, Philippines May 2017

18588815_1680478885312981_6466588618611950346_oJulie Fraser

The 14th Asian Law Institute conference was hosted by the College of Law of the University of the Philippines from 18 to 19 May 2017 in Manila. Qiao Cong-ruiJulie Fraser, and Niu Ming, PhD Candidates and researchers with the Montaigne Centre, participated in the conference. The conference brought together academics and professionals from Asia and the world to discuss issues related to the theme “A Uniting Force? – ‘Asian Values’ and the Law.” Over 100 papers were presented relating to this theme, addressing a wide range of legal fields including commercial law, constitutional law, criminal law, and international law. The conference was divided into six sessions and comprised 36 panels. Academics and professionals contributed to the discussions concerning the concept of ‘Asian values’ by looking at legal and institutional arrangements or systems of key Asian countries. 

By Julie FraserQiao Cong-rui, and Ming Niu

Lees verder