Maandelijks archief: april 2015

Research report: ‘Access to Justice – a current portrait’

algemene_politieke_beschouwingen_in_eerste_kamer_10553669036Hilke Grootelaar

As was proved yet again last week in the Second Chamber, there is great interest in the budget cuts made to the legal aid system. And rightly so, because this ultimately concerns the quality of the rule of law. In the past few years the government has taken various measures which affect the access to justice. This has led to public debates on several fronts. The First Chamber organised an expert meeting on the 4th of February 2014 with authoritative legal experts and subsequently organised a debate on the 11th of March 2014 about the current state of the rule of law. What became extremely apparent from the expert meeting and the debate is that a widespread feeling exists that the quality of the rule of law in the Netherlands is currently under pressure. The concerns on the access to justice are illustrated by the various motions that were carried by the First Chamber. In January of this year it became clear that state secretary Teeven wanted to continue the cuts in the legal aid budget despite the critique from the First Chamber. In February 2015 the government decided that the former mayor of Utrecht, Wolfsen, should be chairman of the committee that is currently researching the rise in costs of the subsidized legal aid. Lees verder

Onderzoeksrapport ‘Toegang tot het recht – een actueel portret’

algemene_politieke_beschouwingen_in_eerste_kamer_10553669036Hilke Grootelaar

Zoals vorige week weer eens in de Tweede Kamer bleek: de bezuinigingen op het stelsel van rechtsbijstand staan volop in de belangstelling. Gelukkig maar, omdat het hier uiteindelijk gaat om de kwaliteit van de rechtsstaat. In de afgelopen jaren zijn er diverse overheidsmaatregelen genomen die gevolgen hebben voor de toegang tot het recht. Dit heeft geleid tot maatschappelijke discussie op verschillende fronten. De Eerste Kamer organiseerde op 4 februari 2014 een deskundigenbijeenkomst met gezaghebbende juristen en daaropvolgend op 11 maart 2014 een debat over de staat van de rechtsstaat. Als iets duidelijk werd uit de deskundigenbijeenkomst en het debat, dan was het wel dat er een breed gedragen gevoel leeft dat de kwaliteit van de rechtsstaat in Nederland momenteel onder druk staat. Illustratief voor de zorgen met betrekking tot de toegang tot het recht in Nederland zijn de verschillende moties die door de Eerste Kamer zijn aangenomen. In januari van dit jaar werd duidelijk dat staatssecretaris Teeven de bezuiniging op de rechtsbijstand wilde doorzetten, ondanks de kritiek daarop van de Eerste Kamer. In februari 2015 besloot het kabinet dat oud-burgemeester Wolfsen van Utrecht voorzitter moest worden van de commissie die momenteel onderzoek doet naar de kostenstijging bij de gesubsidieerde rechtsbijstand. Lees verder

Democratie en Selectie van Rechters

demokratie-1536654_960_720Philip Langbroek

De afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten werden wel gezien als een test voor het huidige kabinet. Dit omdat de Provinciale Staten de Leden van de Eerste Kamer kiezen. De verkiezingen gingen gepaard met een debat over het afschaffen van de Eerste Kamer. Politici van één van de coalitiepartijen hebben namelijk gepleit voor afschaffing van de Eerste Kamer, omdat de Eerste Kamer wetsvoorstellen definitief kan blokkeren. Omdat de indirecte verkiezing van dit orgaan niet gelijktijdig plaatsvindt met de verkiezing van de Tweede Kamer, zijn de regeringspartijen die een meerderheid hebben in de Tweede Kamer afhankelijk van minderheidssteun in de Eerste Kamer. Dit kan moeilijkheden opleveren voor de (coalitie)partijen in de Tweede kamer die de regering steunen. Mensen die om deze reden afschaffing van de Eerste Kamer bepleiten, vergeten echter het idee van ‘checks and balances’ tussen de verschillende staatsorganen om zo tegenwicht te bieden aan de macht van de regering. Ook lijkt het alsof de kwaliteit van een representatieve democratie hen niet veel kan schelen, nu zij zich alleen druk lijken te maken om de effectiviteit van het besluitvormingsproces van de meerderheid. In plaats van de focus te leggen op meer effectieve besluitvorming (welke in het nadeel is voor een effectieve uitoefening van het stemrecht van burgers) zouden we ons moeten concentreren op de manier waarop we de democratische positie van burgers kunnen versterken. Lees verder