Auteursarchief: Ivo van der Helm

Ivo van der Helm

Over Ivo van der Helm

Ivo doet onderzoek op het gebied van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Zijn specialisme is het privacyrecht en de regeling over de zieke werknemer, op welk gebied hij een proefschrift schreef en waarop hij in 2009 promoveerde. Het heeft als titel ‘De privacybescherming van de zieke werknemer’ (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2009 (Monografieën Sociaal Recht nr. 48, ISBN 9789013056112). Ook online te raadplegen via www.narcis.nl. Als onderzoeker is hij verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht. Binnen dat centrum concentreert zijn onderzoek op geschilbeslechting, procesrecht en rechtsbescherming in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Deskundigenserie: Het Korošec-arrest en de civiele procedure over loondoorbetaling bij ziekte en de bestuursrechtelijke arbeidsongeschiktheidsprocedure

expertIvo van der Helm

Uit het arrest Korošec van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 8 oktober 2015 volgt dat de rechter compensatie moet bieden als een partij in een nadeliger positie verkeert ten opzichte van de andere partij. In het arrest zet het Hof uiteen hoe de rechter moet omgaan met zaken waarbij de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige. Het Korošec-arrest is van belang voor de Nederlandse bestuursrechtelijke procedure over een arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat daar gelijkenissen zijn te trekken met de situatie als in het geval van Korošec. De Centrale Raad van Beroep heeft op 30 juni 2017 een principiële uitspraak gedaan hoe de bestuursrechter wat betreft de bewijslevering compensatie kan bieden in het geval een partij een gelijke kans heeft gehad om de bevindingen van het deskundigenrapport te weerspreken. De vraag is in hoeverre deze uitgangspunten ook dienen te gelden voor de civiele procedure over loondoorbetaling bij ziekte waar het door de werknemer ingebracht medisch deskundigenbewijs een beslissend bewijsstuk is in de rechterlijke procedure. Hier wordt betoogd dat in een dergelijke civiele procedure de werkgever een effectieve mogelijkheid heeft om de bevindingen in het door de werknemer ingebrachte deskundigenrapport te betwisten en de rechter geen compenserende maatregelen hoeft te bieden voor bewijslevering door de werkgever.     

Door: Ivo van der Helm en Paulien Willemsen 

Lees verder