Categoriearchief: Rechtseenheid

Fake Facts: the Justice Scoreboard of the Directorate General for Justice and Consumer protection

justice-2071539_960_720Philip Langbroek

The European Commission has a justice policy which involves all national judiciaries, whose functioning is monitored. However I argue that this monitoring is done unsatisfactory. Justice is an important subject in the European Union. For example, trade and crime do cross borders and economic competition contracts and regulations need the guarantee of enforceability. It is obviously unavoidable that a lot of European law is involves regulation and law enforcement. National judiciaries play an important role in the enforcement of EU-law. And it seems perfectly justified that the European Commission monitors the functioning of those national judiciaries. The monitoring of that function is done through the so-called Justice Scoreboard. This Justice Scoreboard, however, is a methodologically inadequate device to evaluate the functioning of national justice systems. The main problem of the Justice Scoreboard is that the data it is based on are overall not reliable and based on nationally – differently! – defined statistics. Consequently, national numbers cannot adequately be compared, which leads to a misleading presentation of the data in bar charts. Lees verder

Deskundigenserie: Het gezelschapsspel van het duiden van EHRM-rechtspraak, of het raadsel van Korošec t. Slovenië

expertJanneke Gerards

Het Korošec-arrest heeft in Nederland heel wat teweeggebracht. Allerlei mensen zijn in de pen geklommen om de uitspraak te duiden; dit blog wijdt er zelfs een hele ‘deskundigenserie’ aan. Vanuit EVRM-perspectief is niettemin de vraag of al die aandacht gerechtvaardigd is. Het is immers een unanieme uitspraak, die van het Hof slechts ‘importance level 3’ heeft meegekregen. Doorgaans is dat niet het soort EHRM-uitspraken dat naar de letter gelezen kan worden, of waaruit snel juridische conclusies kunnen worden getrokken. Maar hoe bepaal je dan eigenlijk wat de waarde is van zo’n EHRM-uitspraak? En als je hem niet letterlijk kunt lezen, hoe dan wel? Lees verder

Game changer: how newspapers can stimulate legal unity in Europe

news-1172463_960_720

Niels Graaf

In the May 16th edition, the Frankfurter Allgemeine Zeitung lets us have it right between the eyes: ‘Is the ECJ ruling justified?’. This question, enclosed in a polling-feature, regarding Opinion 2/15 on the EU’s powers to conclude the EU-Singapore Trade Deal, is intriguing – perhaps even revolutionary. Probably for the first time, a European newspaper included internet polling to shed light on the public debate over ECJ decision making. Such a ‘popular judicial culture poll’ works two ways. It is not only a useful public opinion indicator, it also encourages readers to think about the European Court of Justice (ECJ) not as some alien institution but rather as part of the national public debate. As I will argue in this blog post, this popular judicial poll is one of the most recent ‘bottom-up’ signs of alignment between European judicial cultures, that is, the ideas and practices regarding judging and judicial organisation which have developed over time.
Lees verder

Procedurele toetsing door het EHRM: een hernieuwde balans tussen diversiteit en rechtseenheid?

ECHRLeonie Huijbers

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de complexe taak om mensenrechten te beschermen in een divers Europa. Tijdens de debatten over de toekomst van het EHRM staat deze taak in het bijzonder centraal. In de ogen van sommige staten zou het EHRM te activistisch zijn geworden en zou het te weinig ruimte laten voor verschillen tussen staten. In 2013 hebben deze geluiden geleid tot hervormingen van het EVRM-systeem (middels Protocollen 15 en 16). Deze hervormingen kunnen worden opgevat als een opdracht aan het EHRM om een hernieuwde balans te vinden tussen enerzijds het respecteren van nationale diversiteit en anderzijds het toezichthouden op de naleving van het EVRM – met andere woorden het bewerkstelligen van een zekere rechtseenheid. Het lijkt erop dat het EHRM deze hernieuwde balans probeert te zoeken in het gebruik van procedurele toetsing. In toenemende mate focust het zich op de nationale besluitvormingsprocedures om te bepalen of een EVRM-recht is geschonden. Maar kan procedurele toetsing het EHRM daadwerkelijk helpen bij het vinden van deze hernieuwde balans tussen rechtseenheid en diversiteit?  Lees verder

Naar een prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht?

light-bulb-1002783_1920Ivo Giesen

In het recente verleden heeft de regering zich positief uitgesproken over een (beperkte) invoering van de prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht, parallel aan de bestaande procedure in het civiele recht (art. 392 e.v. Rv) en het belastingrecht (art. 27ga AWR). De vraag die wij aan de orde stellen is of de prejudiciële vraagprocedure inderdaad een aanwinst voor het bestuursrecht zou zijn. En indien het antwoord op die vraag bevestigend is, waar liggen dan nog aandachtspunten als het gaat om de invoering en toepassing ervan? Voor een beschouwing hierover is tevens aanleiding omdat onlangs de civielrechtelijke Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad is geëvalueerd, en daarin is geconcludeerd dat die wet een onverdeeld succes is geworden. Is dat succes eigen aan het feit dat het gaat om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad als cassatierechter, of gaat dat ook op voor het bestuursrecht, waar het – naast de Hoge Raad in belastingzaken – gaat om drie hoogste feitenrechters?  Lees verder

Unity of law in the application of the duty of consistent interpretation?

Sim Haket

This blog considers whether unity of law should be strived for in the EU law remedy of the duty of consistent interpretation and, if so, how this could be achieved. I explain why it is necessary to differentiate between the national and the EU level when addressing this question. I argue that unity of law is not a pie in the sky on the EU level but that, on account of differences in the national methods of interpretation, the degree of unity will probably not be the same on the national and the EU level. To conclude this blog, I suggest three ideas to achieve a high degree of unity in the application of the duty of consistent interpretation on the national level, and that the Dutch could perhaps learn something from the Germans in this respect.
Lees verder

Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht

eenheidRolf Ortlep & Ivo Giesen

Een rechtsgeleerde, vakgebiedoverstijgende dialoog naar aanleiding van een op een wankel politiek koord balancerend rapport

Rolf: Zeg Ivo, wat vind jij als notoire rechtspleging-watcher eigenlijk van het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht [bijlage bij Kamerstukken II 2015/2016, 34389, nr. 9]? Weliswaar is inmiddels het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak, ten behoeve waarvan het rapport is opgesteld, ingetrokken [Kamerstukken II 2016/2017, 34389, nr. 23], maar het rapport geeft volgens mij wel interessante gezichtspunten als het gaat om het belang van rechtseenheid en rechterlijke rechtsvorming. Hoe lees je dit als echte civilist? Lees verder

Rechtseenheid in de EU interne markt: op het snijvlak van eenheid en diversiteit

flagaueJotte Mulder

Hoe kan de diversiteit aan lidstatelijke ‘sociale systemen’ worden verenigd binnen een one-size-fits-all benadering van Europese marktintegratie? Dit is wellicht de voornaamste uitdaging van Europese marktintegratie en de rechtseenheid van het Europese recht. Daarbij wordt constant gebalanceerd op een snijvlak van eenheid (van het Europese recht) en diversiteit (van lidstatelijke belangen). Een breed gedeelde perceptie is dat deze scheidingslijn steeds onduidelijker wordt. Dat gebeurt enerzijds omdat steeds meer kwesties worden geharmoniseerd via richtlijnen, reguleringen en vormen van soft law. Anderzijds bestaat er een perceptie dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) deze balans bedreigt op basis van neoliberaal getinte ‘activistische rechtspraak’. Het Hof wordt op regelmatige basis geconfronteerd met de uitdaging de sociale diversiteit van de lidstaten te verenigen met de Europese integratiedoelstellingen. Op rechtspraak van het Hof is veel kritiek vanwege het feit dat lidstaten ingrepen in ‘nationale aangelegenheden’ steeds meer zien als een onrechtmatige inmenging in de vormgeving van ‘hun eigen’ publieke belangen. Het vinden van een juiste balans tussen eenheid en diversiteit is daarmee in toenemende mate van belang voor de rechtseenheid en de stabiliteit van de Europese Unie. Brexit is daarvan wellicht het voorbeeld in extremis. In deze en toekomstige blogs zal ik proberen tot een typologie te komen van de verschillende redenering op basis waarvan het Hof tot oplossingen komt in ‘moeilijke zaken’. Dat wil zeggen: de zaken die zich bevinden op het snijvlak van eenheid en diversiteit. Op welke wijze weet het Hof de uniforme toepassing van interne marktrecht te verenigen (of niet) met de sociaal economische diversiteit van de lidstaten en zou dat beter kunnen?   Lees verder

Rechtseenheid 3: Aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren

court_of_justice_of_the_european_unionRolf Ortlep

Inleiding

In mijn vorige blog heb ik een bescheiden aanzet gegeven om het begrip ‘rechtseenheid’ te definiëren en heb ik een aantal instrumenten genoemd die in elk geval (ook) als doel hebben om de rechtseenheid te optimaliseren. Vooralsnog worden de volgende vier onderscheiden: institutionele hervorming, prejudiciële procedure, coördinatie/afstemming en een gedifferentieerde discursieve motiveringsplicht. Het eerste instrument is in mijn vorige blog besproken. Hieronder bespreek ik de andere drie instrumenten. Lees verder

Rechtseenheid 2: aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren

hamerRolf Ortlep

In zijn ‘Rechtseenheid 1: Bloggen over rechtseenheid?’ heeft Eddy Bauw een inspirerende aftrap gegeven over het onderwerp rechtseenheid. Het is de bedoeling om – met die blog als startpunt – over dat onderwerp een reeks te openen. Met de onderhavige blog en de volgende blog wordt dienaangaande de spreekwoordelijke handschoen opgepakt. Lees verder