Categorie archief: Algemeen

The Two-Way Street Between Law and Social Psychology

                                       Kees van den Bos

Blog KeesInsight into social psychology is relevant for the understanding of how the law works in courtrooms, how people perceive the law as a legal system, and how officials function in several legal contexts, such as in the areas of legal decision making, law making, and law enforcement. In other words, social psychology is needed to understand how the law works (or law in action). Furthermore, in part because both social psychology and law share an emphasis on behavioural regulation, notions about how the law should work (or law in the books) can also profit from an understanding of basic principles of social psychology. Importantly, insights into the social psychology of law are not merely an application of basic social psychological principles in legal contexts. Rather, studying social psychology and the law often provides insights that may well feed into basic social psychological research. Thus, both law and social psychology can learn from each other. In this blog I reflect on the two-way street between law and social psychology.

Lees verder

The mysterious appeal of the Universal Declaration of Human Rights

Barbara Oomen

Afb blog Barbara

If there is one issue that, as a human rights scholar, has puzzled me for years it is the continued popularity of the UN 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Permanently referring back to the UDHR, it seems to me, is like continuing to use an old Nokia when the Iphone X has just come out. Legally, we have come so far since that first non-binding Declaration stating 30 rights and the underlying principles. A Declaration, not a Treaty. An act of engagement, but not the actual marriage contract – as our colleague Fried van Hoof liked to put it. Ever since 1948, we’ve carefully and painstakingly constructed a whole architecture of binding treaties, monitoring bodies, special rapporteurs, and regional courts. Why do we continue to dig beneath all of that to draw attention to the foundation of human rights instead of simply focusing on the whole shiny construction? Lees verder

Deskundigenserie: Korošec-arrest in de bestuursrechtspraak

expertRolf Ortlep

Iets zeggen over het Korošec-arrest is niet als uilen naar Athene dragen. Over het belang en uitwerking van dat arrest is namelijk nog veel onduidelijk. Uit de Nederlandse bestuursrechtspraak komt naar voren dat de rechter zich meer bewust is van een eventuele veroordeling wegens schending van het – in artikel 6 EVRM neergelegde – beginsel van gelijkheid der wapenen als hij blind vaart op een door het bestuursorgaan ingeschakelde deskundige. De rechtbank Midden-Nederland heeft in dat kader een vermeldingswaardige uitspraak gedaan waaruit duidelijk wordt welke stappen ondernomen kunnen worden om een dergelijke schending te voorkomen. Lees verder

Class action Dutch style. Het kind en het badwater

Class actionEddy Bauw

In een Ucall blog van september vorig jaar is melding gemaakt van het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie dat toen nog voor advies bij de Raad van State lag. Inmiddels is dit wetsvoorstel op 16 november 2016 aan de Tweede Kamer gezonden. In deze blog wordt ingegaan op de voorwaarden die in het wetsvoorstel aan het gebruik van zowel de (nieuwe) collectieve schadevergoedingsactie als de (oude) collectieve actie in ruime zin worden gesteld. De vraag moet worden gesteld of die voorwaarden niet onnodig ten koste gaan van de handhaving van consumentenrechten en de effectiviteit van de civiele collectieve actie zoals die al jaren met veel succes in praktijk wordt gebracht. Dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid? Lees verder

De Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een succesverhaal

Ivo Giesen

De ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ (hierna: Wpv) maakt het voor de civiele feitenrechter (rechtbank en hof) mogelijk om gedurende een civiele procedure en alvorens daarin een einduitspraak te doen, prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. In het recent verschenen boek ´De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad´ wordt de werking van de Wpv in het civiele recht geëvalueerd. Daarnaast is onderzocht of het mogelijk is om deze procedure ook in het strafrecht in te voeren. Op grond van een literatuurstudie en interviews met betrokkenen bij de procedure, is geconcludeerd dat de Wpv in het civiele recht een onverdeeld succes is en invoering in het strafrecht opportuun is. De Minister van Veiligheid en Justitie gaf in zijn reactie aan het Parlement  aan dat hij de conclusie van het rapport onderstreept en de aanbevelingen overneemt. Hieronder behandelen wij de belangrijkste bevindingen van het genoemde onderzoek naar het functioneren van de prejudiciëlevraagprocedure in het civiele recht. Hoewel de betrokkenen bij de regeling (zéér) positief zijn over de regeling, sluiten we af met enkele kritische(re) noten.


Lees verder